Herved vil vi kalle inn til årsmøte!

danstskjorter

OSI Dans er en gruppe under OSI, Oslostudentenes Idrettsklubb. I henhold til OSIs lovnorm er dette årsmøtets oppgaver:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
11. Foreta valg av styre
Derfor er det viktig at akkurat du kommer og gjør din stemme gjeldende på årsmøtet!

Dato: onsdag, 07.12.2016
Tid: kl. 18:00 – 20:00
Sted: Domus Athletica, møterommene til venstre for inngangen, Trimveien 4 i Oslo

Vil du stille til styret?
Vi i styret jobber frivillig med å drive klubben.
For informasjon om de aktuelle vervene, se: http://dans.osi.no/om-oss/styret-rekrutterer/
For generell informasjon om alle styreverv, se: http://dans.osi.no/om-oss/styreverv-i-osi-dans/
Er du interessert så ta kontakt med valgkommitéen:
Meld din interesse til Freyja Jørgensen (freyja.jorgensen@gmail.com) eller Maria Thomesen (mariathomesen@gmail.com).
Vi har også andre verv der vi allerede har kandidater. Dersom du ønsker å stille som motkandidat til noen av disse, ta også kontakt!

Mer info om innsendingstider og når dere vil motta endelig saksliste:
§ 13 Årsmøtet
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. (Disse kommer til å legges ut her!)

Velkommen!